Affaldsordning

Opdateret 27. april 2024

Den ny affaldsordning (fra efteråret 2023 – efterår 2025)

Gribskov Kommune har fra 2022 udliciteret affaldsafhentningen til Gribskov Forsyning, der som operatør implementerer regeringens krav om sortering af husholdningsaffald i 10 fraktioner. Det nye affaldsdirektiv forventes først at være klar til endelig udrulning (ibrugtagning) i efteråret 2025. Procesplanen kan ses her:

De endelige konkrete krav til antal skraldespande, adgangskrav samt tømningsfrekvenser er den 20. juni 2023 opdateret og præsenteret ved et borgermøde den 22. juni 2023. Der vil blive mulighed for at etablere lokale mini-genbrugsstationer, men da der er krav om at de skal etableres på en privat grund i en forening med medlemspligt, er dette ikke er relevant for ØGF. Det nye forslag er vedtaget af byrådet september 2023, og sættes i udbud i løbet af foråret 2024. Forventet udrulning (ibrugtagning) af den nye affaldsordning er efterår 2025.

Du kan herunder læse Gribskov kommunes nye affaldsregulativ samt en god læseværdig brochure om alt det praktiske i forbindelse med den ny affaldsordning.

Vigtige uddrag af affaldsdirektivet af interesse for sommerhusejerne i ØGF:

Der skal nu kun være plads til 2 skraldespande på 240 liter på hver matrikel. Beholdernes håndgreb skal vende ud mod renovationsmedarbejderen. Det påhviler grundejer at renholde beholderne.

Skraldespandene tømmes skiftevis hver uge, – dvs. at der er 14 dage mellem hver enkelt spand tømmes.

Grundejerne skal aflevere glas/flasker, farligt affald og genbrugelige tekstiler på genbrugspladsen eller mini-genbrugsstationerne i nærområdet. Haveaffald afleveres på genbrugspladsen.

Skraldespandende skal stå på en jævn fast vandret standplads placeret på grundejers matrikel, dog max. 5 meter fra skel mod vej. Underlaget kan være fliser, asfalt, jævne brosten eller lignende. Perlesten, ærtesten, skærver og lign. betragtes ikke som jævnt og fast underlag.

Der er ikke krav til belysning af standpladsen – såfremt den står i det fri.

Adgangsvejen skal være jævn og have et kørefast underlag med egenskaber som fx fliser eller asfalt.

Græsarmering og stampet/komprimeret grus eller jord er acceptabelt, hvis det holdes jævnt og fast. Brosten, chaussesten kan ligeledes accepteres på eksisterende grunde. Perlesten, ærtesten, skærver og lign. betragtes ikke som jævnt og fast underlag.

Adgangsvejen til standpladsen skal have en fri bredde på minimum 1,00 meter og være uden trin/trapper. Døre, låger og lignende skal være uaflåste og kunne fastholdes i en åben position.

Tilkørselsvejen skal have en fri bredde på mindst 3,50 meter og en fri højde på mindst 4,20 meter. Hvor vejen ender blindt, skal der være mulighed for at vende med skraldebilen. Husk derfor at beskære rabatten.

Bemærk: Skraldespandene må ikke henstilles på vejen eller i rabatten, heller ikke på tømningsdagene.


Nuværende affaldsordning

I sommerhusområderne er der aktuelt ikke krav om affaldssortering i fraktioner, og skraldespanden tømmes 1 gang ugentlig hele året. Genanvendeligt affald, som er glas, papir, pap, metal, plast og og batterier samt haveaffald bør dog afleveres på en genbrugs- eller en minigenbrugsstation. Den nærmeste genbrugsstation er Skærød Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge. Åbningstider i sommerhalvåret (1. april – 30. september): Alle ugens dage: kl. 9.00 – 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Læs mere på Gribskov forsyning hjemmeside her: www.gribskovforsyning.dk