Strand-trappe

Som ejer af en del af skrænten med tilhørende strand, er det Grundejerforeningens hovedopgave at etablere en trappe-forbindelse til stranden, samt at forestå en forsvarlig vedligeholdelse af denne. Adgang til trappen sker via en sti og en aflåst låge, hvortil Grundejerforeningens medlemmer kan erhverve nøgle.

Pas godt på: Al færdsel på trappen sker på eget ansvar. Trappen er meget stejl og den kan ofte være glat. Trappen er ikke under konstant opsyn, og fejl og mangler kan være opstået pludseligt. Derfor: Se jer godt for, og anvend trappen med forsigtighed.

Strandtrappedøren

Stranddøren

De nye nøgler til stranddøren fra 2022 er elektroniske. Låsen åbnes med en “nøglebrik” som holdes foran låsen, hvorefter låsen lyser grønt, og døren kan åbnes i 6 sekunder. Fra strandsiden kan døren åbnes uden nøglebrik. Læs mere under menupunktet “nyheder”.

Der udleveres højst 2 nøglebrikker pr. medlem (husstand). Tabes nøglebrikken kan der udleveres en erstatningsnøglebrik ved at henvende sig til formanden. Erstatningsnøglebrikker koster kr. 200.

Strandstien

Strandstien

Stien er grusbelagt, og der blev opsat nye raftehegn mod de to nabogrunde i henholdsvis 2018 og 2019.

Strandstien er renoveret i maj 2024, så den nu er bredere og har en overflade der er handicapvenlig og tillader kørsel med barnevogne, rollator, og kørestol.

Øvre trappe

Strandtrappen

Den nuværende trappe er opført før år 2000 og den er godt mærket af slid, vejr og vind, råd, og tydelige sætningsskader forårsaget af skræntens plastiske bevægelser. De 2 reposer er renoveret i 2018, og begge er i en stand, der kan holde en del år endnu.

Øvre repos

Grundejerforeningen forestår en fornøden, løbende vedligeholdelse af trappe, sti og låge, hvor gelændere og trin fæstnes, låge holdes funktionsdygtig, og bevoksningen på skrænten omkring trappen trimmes.

Hele den slidte trappe med samtlige 171 trin forventes at skulle udskiftes med en helt ny trappe i 2023/2024. Det skønnes, at dette vil koste 3-400.000 Kr. Generalforsamlingen har godkendt udskiftningen – læs mere under generalforsamlingsreferater 2022.

Skrænten

Skrænten

Henhørende under Kystdirektoratet er skrænten og stranden beskyttet af kystbeskyttelseslinien.

Kystbeskyttelseslinien

I skræntområdet må der ikke laves terrænændringer eller væsentlige ændringer af udseendet. Der må derfor ikke etableres nye strandtrapper, bådehuse og lignende uden Kystdirektoratets tilladelse. Bjørneklo skal fjernes, og skrænten bør selvfølgelig ikke benyttes til haveaffald.

Stranden

Stranden

Vores strand er god med fint sand overalt. Den er beskyttet mod erosion af længdeløbende sten-bølgebrydere og en god skræntfodsikring. Begge holdes ved lige af det lokale Kystsikringslag (http://kystsikringslag-tisvilde.dk).

Vandet

Der er desuden planlagt sandfodring af vort kystområde for at sikre strand og skrænt mod de fremtidige klimaudfordringer og højere vandstand. Det er fortsat (2022) usikkert om sandfodringen bliver effektueret.

! Hunde skal holdes i snor i sommerhalvåret (april til og med september).
! Tag altid dit affald med hjem.