Dræn

Jorden i grundejerforeningens område er overalt kraftig lerjord dækket af muld. I regnvejrsperioder er lavtliggende grundområder meget fugtige og stedvist oversvømmede, idet overfladevandet har vanskeligt ved at trænge gennem lerlaget.
I 1962 besluttede en landvæsenkommision derfor at området mellem Godhavnsvej og det gamle Tisvildeleje skulle dræneres, og der blev anlagt dræn langs relevante veje. Drænsystemets udløb ligger nede ved Helekilde.
Udgiften til etableringen blev fordelt i anparter. Vedligeholdelsen af det overordnede drænsystem kan foretages af de respektive grundejerforeninger, og udgifterne hertil skal betales efter den oprindelige partsfordeling. Se Landvæsennævnets kendelse af 24. februar 1962.

Alle medlemmer kan tilslutte sig drænsystemet, men skal selv betale hele etableringsudgiften. Drænene må kun anvendes til overfladevand, og må ikke direkte tilsluttes tagrender mm. Grundejerforeningen og Gribskov Kommune skal orienteres om tilslutning før arbejdet udføres.

Nem praktisk procedure:

  1. Kontakt en autoriseret entreprenør eller kloakmester og få et tilbud.
  2. Accepter tilbuddet og bed entreprenøren/kloakmesteren om at orientere Gribskov Kommune. Kommunen skal altid have en oversigtstegning fra entreprenøren/kloakmesteren over drænplacering, rensebrønde og rørtyper mm. før arbejdets udførsel. Såfremt Kommunen er “på tværs” skal der henvises til kendelsen af 24. februar 1962, hvoraf det fremgår, at nuværende lodsejere har rettighed til at blive tilsluttet drænsystemet. Kontakt formanden for nærmere information.
  3. Ansøg Grundejerforeningen om tilslutning til drænsystemet. Husk at vedlægge oversigtstegningen. Grundejerforeningen giver normalt altid tilladelse, under forudsætning af at grundejeren selv betaler og vedligeholder tilslutningsdrænene. Desuden skal rabat og vej straks genetableres. 

Herunder kan du se et kort over drænene i vort område. Der kan være tilslutninger, som grundejerforeningen ikke kender til.

 

Herunder kan du finde et kort over det fulde drænsystem fra netgis.dk. Markerer afvanding og private vandløb (bedst på computer).

Kort over dræn i vores område fra netgis.dk/