Veje-rabatter

Grundejerforeningen er ejer af alle veje og rabatter i vort område bortset fra Ndr. Strandevejs nordlige del (nr. 12-36), hvor matriklerne har afgivet et areal til veje, se Kort over vor område.

Grundejerforeningen skal ansøges om tilladelse til at udføre gravearbejde mm. Det kan fx være etablerering af udkørsler, at trække internetkabler og tilslutte sig vort drænsystem.

Vejene er alle private fællesveje. Det betyder, at alle må bruge vejene til alm. færdsel. Som medlem af grundejerforeningen er du dog forpligtet til at overholde reglerne om at undlade parkering i rabatten,  som skal holdes fri for buske, træer, skraldespande samt affald mm.

Hvis du oplever, at din asfalt eller rabat bliver ødelagt, bør du tale med den, der forårsager skaden. Ellers er det dig selv, der står for genoprettelse fra midten af vejen og ud til skellet i din side.

Hvis du skal bygge, bør du aftale med entreprenøren, at de genopreter begge sider af vejen, når de er færdige. Endvidere bør du henstlile til dem at tage størst muligt hensyn til vej forholdene, når de kører frem og tillbage.

For at give bedre plads til passage, er det vigtigt, at rabatten holdes fri for træer og hække mindst 1 meter ind fra asfaltkanten. Se Gribskov Kommunes vejledning her:

! Vedligeholdelsen af vejene og rabatterne påhviler altid den tilstødende grundejer, som skal påse at vejen er trafiksikker.

Skade på rabatten

Rabatterne bliver hver vinter ødelagt pga tung kørsel på vejene. I langt de fleste tilfælde er årsagen “bred” parkering i den ene side af rabatten, hvilket medfører at lastvogne eller større biler kører over i den modsatte rabat og ødelægger denne samt vejen. HUSK derfor at parkere din bil på egen grund og holde tilbage for tung trafik. Såfremt du bygger, gælder det samme for håndværkerne. Kan håndværkerne ikke parkere på egen grund, bør rabatten dækkes med plader og modsatte side bør afspærres eller pladedækkes.


Der er vedtaget en ordning, hvor grundejerforeningen reparerer trafikfarlige huller i vejene mindst 2 gange årligt, mod at alle betaler et

Vejbidrag

Herunder kan du se bestyrelsens forslag til oprettelse af en vejbidragskonto. Forslaget blev vedtaget ved den Ordinære Genralforsamling den 27. juni 2021, og er gældende pr. 15. august 2021, hvor en ændring af Grundejerforeningens Vedtægter fastslog, at medlemmet forpligter sig til at betale årligt bidrag til foreningens vejbidragskonto via foreningens automatiserede opkrævning. 


Reparation af veje efterår 2022

Reparation af Stokkevej og Toftevej, oktober 2022 (3 udsnit fra 14 skader).

Skade på Stokkevej før reparation
Skade på Stokkevej efter reparation
Stor kantreparation på Stokkevej
Stor kantreparation Stokkevej færdig
Dybt hul i Toftevej
Dybt hul i Toftevej efter reparation

Arbejdet med at reparere huller i vejen startede i 2021. Se billeder herunder:

Reparation af Toftevej, december 2021  (tre udsnit).

17m2 FØR
17m2 EFTER
Huller FØR
Huller EFTER
Hjørne FØR
Hjørne EFTER