Ordensreglerne

Seneste udgave – vedtaget den 15. august 2021

Ordensregler
Øllekolle Grundejerforening ved Tisvilde Strand

 

Ordensreglerne er et medlemsvilkår, der gælder for grundejerforeningens medlemmer. De anviste noter i parentes sidst i reglerne henviser til relaterede kommunale regler eller lovgivning, som gælder for alle.

Formål

Formålet med ordensreglerne er at understøtte vedtægternes §2.1; “at varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til deres ejendomme inden for foreningens område”. Ordensreglerne tilstræber derfor at danne en balanceret ramme, så foreningens medlemmer kan trives godt med hinanden i et dejligt område, som alle sætter stor pris på. Foreningens samlede areal bør af samme årsag fremstå som et sommerhusområde, der er vedligeholdt, naturskønt og fredeligt for vedvarende at fastholde et tiltalende helhedsindtryk og værdigrundlaget for den enkelte parcel.

1. Støj

1.1.  I perioden 1. maj – 30. september må privat brug af græsslåmaskiner, motorsave og andre mekaniske eller elektriske redskaber, der frembringer støj, kun anvendes i tidsrummet kl. 9-12 samt 14-18.

1.2.  Benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende er ikke tilladt, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende (1).

    • Husk, at når en nabo giver udtryk for at være generet, skal det tages alvorligt.

    • Husk, at anvendelse af udendørshøjttalere som f.eks. ’soundbox’ meget hurtigt kan være til væsentlig ulempe for naboerne, især i aften- og nattetimerne.

    • Der henstilles til grundejerne, at de adviserer naboer og øvrige omkringboende, såfremt der planlægges havefester eller andre aktiviteter, der muligvis kan være til gene for andre. Det er bedst at henvende sig personligt til naboerne. Det understreges, at en sådan advisering ikke fritager den pågældende grundejer for efterlevelse af ordensreglementet.

    • Der henstilles til, at grundejerne udviser forståelse overfor støjende adfærd i de dage, hvor ’Musik i Lejet’ afvikles.

2. Veje og rabatter

2.1.  Færdsel med motorkøretøjer på foreningens veje skal ske med tilbørlig hensyntagen til  legende børn. Hastigheden må ikke overskride 40 km/t. Al unødvendig kørsel med motorkøretøjer bør undgås. Det henstilles, at man ikke lader motorer gå i unødvendig tomgang.

2.2.  Parkering på veje og i rabatter bør undlades for at reducere skader på egen samt genboens asfalt og rabat. Skader på genboens rabat opstår typisk, hvis lastvogne på grund af pladsmangel tvinges over i den modsatte side af vejen. Eget køretøj må derfor ikke parkeres helt eller delvis på vej eller i rabat.

Der skal være mindst 2 parkeringspladser på egen grund. Såfremt der ikke er tilstrækkelig parkeringsplads på egen grund, er gæsteparkering i egen rabat tilladt i en kortere periode.

2.3.  Trailere, skraldebeholdere, affald, sten og reklameskilte må ikke henstilles på vej eller rabat. Campingvogne, traktorer og containere må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19.00- 07.00 (2).

2.4.  Veje, rabatter og hegn mod vejen skal vedligeholdes i henhold til Gribskov Kommunes regler (3). Det er den til vejen/rabatten tilstødende parcel, der har vedligeholdelsespligten (4). Rabatten skal slås jævnligt, dog mindst 6 gange årligt. Reparation af vejene må kun foretages med asfalt.

2.5.  Nyetablerede hegn mod grundejerforeningens veje og stier skal være levende, og hegnet må ikke være over 1,80 meter højt, med mindre de berørte parter aftaler andet (5). Eksisterende faste hegn bør begrønnes.

3. Egen parcel

3.1.  Parcellerne må ikke benyttes som oplagringsplads af kasserede eller havarerede effekter, eller i det hele taget frembyde et skæmmende skue for naboer og forbipasserende.

Byggeri

3.2.  Grundejerne har pligt til at sikre, at deres leverancer af byggematerialer m.m. kan ske uden beskadigelse af foreningens veje og rabatter. Beskadigelse af veje og rabatter forårsaget af byggeri kan medføre erstatningspligt for bygherren efter dansk rets almindelige regler herom.

3.3.  Ved ledningstilslutning m.m. må foreningens veje ikke beskadiges unødigt. Alle ledningsføringer bør “skydes” under vejen. Der må ikke graves nærmere vejen end 70 cm.

Husdyr

3.4.  På parcellen må der holdes kæledyr som hunde, katte, marsvin, småfugle og lignende. Det er ikke tilladt at holde husdyr som høns, ænder og gæs (10) samt grise, får og heste. Hunde skal holdes inde på ejerens grund. Er ejerens grund indhegnet, kan hunden være løs. Hunden bør være afrettet, så den ikke generer naboerne. Hvis hunden færdes uden for ejerens areal, bør den føres i snor (7).

Afbrænding

3.5.  I henhold til Gribskov Kommunes regler er afbrænding af haveaffald og andet affald ikke tilladt i sommerhusområder.

Det er tilladt at grille og lave mindre bål af rent, tørt træ på bålsteder, såfremt brandmyndighedernes afstandskrav til omgivelserne overholdes (8).

Containere og campingvogne

3.6.  Opstilling af containere, campingvogne og lignende er kun tilladt i højst 8 uger i sommerhalvåret. Vinteropbevaring er ikke tilladt.

Udlån og udlejning

3.7.  Ved udlån og udlejning skal der være til strækkelig plads på egen grund til alle beboernes køretøjer. Det er grundejeren, der er ansvarlig for, at brugere overholder ordensreglerne. Ved udlejning må strandlågenøglerne kun benyttes af registrerede lejere.

TV-overvågning

3.8.  Privat videoovervågning er tilladt ved iagttagelse af lov om TV-overvågning (9).

4. Strandtrappe

4.1.  Strandtrappen må kun anvendes af foreningens medlemmer samt deres gæster og lejere.

4.2.  De 2 udleverede nøglebrikker til strandtrappelågen er personlige og må ikke overdrages eller udlånes uden Bestyrelsens godkendelse.

4.3.  Bortkomne nøgler skal registreres hos foreningens kasserer. Erstatningsnøgle kan erhverves for kr. 200.

5. Sanktioner

5.1.  Bestyrelsen administrerer ordensreglerne. Ved gentagen og/eller grov overtrædelse af reglerne kan Bestyrelsen beslutte at sanktionere medlemmet efter 2 skriftlige advarsler. Strandnøglerne skal herefter afleveres til den nøgleansvarlige. Efter 12 måneder kan strandnøglerne generhverves som erstatningsnøgler.

5.2.  Generalforsamlingen kan i særlig grove tilfælde på bestyrelsens indstilling vælge at ekskludere medlemmet og bestemme eventuelle genindtrædelsesvilkår.

Henvisninger

(1)  Ordensbekendtgørelsens §8

(2)  Bekendtgørelse om parkering i Gribskov Kommune

(3)  Gribskov Kommune: Beskæring af buske og træer langs vejen

(4)  Lov om private fællesveje

(5)  Hegnsloven

(6)  Gribskov Kommune: Vejledende regler for byggestøj

(7)  Hundelovens § 3.

(8) Gribskov Kommune: Vejledning for afbrænding af haveaffald pr. 1. januar 2011

(9) TV-overvågningsloven

(10) Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle i Gribskov Kommune gældende fra 3. december 2020

Gældende fra 15. august 2021
Vedtaget af Generalforsamlingen 15. august 2021